Sunday, June 01, 2008

Rasta Lion

Rasta Lion Solomon’s seal

Photo of Rasta Lion Solomon’s seal was taken by Hayim Shtayer at Tel Aviv, Israel, April 2008

Copyright: Hayim Shtayer 2008

No comments: