Wednesday, October 29, 2008

Arab stamp with Solomon’s seal pattern

Arab stamp with Solomon’s seal pattern 

Sent to me by Dobush from Kfar Aza

Copyright: Dobush