Sunday, December 02, 2007

Na Nach Nachman Graffiti

Breslov Star of David GraffitiBlue Star of David on a white background along with the abundant Na Nach Nachman slogan (mantra)  used by Breslov Hasidic Jews. 
Photo taken by Hayim Shtayer.
Copyright: Hayim Shtayer 2007

No comments: